Условия за ползване

Правилата и условията са последно актуализирани на 12/03/2023 година

1. Въведение

Тези Правила и условия се прилагат за този уебсайт и свързаните с наши продукти и услуги. Възможно е да сте обвързани с други допълнителни договори, свързани с взаимоотношенията ви с наши  продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия за ползване, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат предимство.

2. Обвързване

Като се регистрирате, осъществявате достъп или използвате по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия, изложени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на тези Правила и условия. В някои конкретни случаи можем също така да ви помолим изрично да се съгласите.

3. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост в уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показани от или достъпни в рамките на уебсайта.

3.1. Всички права са запазени

Освен ако конкретно съдържание не изисква друго, не ви се предоставя лиценз или каквото и да е друго право по силата на авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в какъвто и да е електронен носител, променяте, извършвате обратно инженерство, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате, търгувате или комерсиализирате каквито и да било ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредбите на задължителния закон (като правото на цитиране).

4. Собственост на трета страна

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтове на други страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Правила и условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, появяващи се на тези уебсайтове, не е задължително да се споделят или одобряват от нас.

Ние няма да носим отговорност за никакви практики за поверителност или съдържание на тези сайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, независимо от начина, по който са причинени, произтичащи от разкриването на лична информация на трети страни.

5. Употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за предназначените цели и както е разрешено от настоящите Условия, всички допълнителни договори с нас и приложимите закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) зловреден компютърен софтуер; да използвате данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или да провеждате систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини щети на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

6. Съдържание, публикувано от вас

Можем да предоставим различни инструменти за отворена комуникация на нашия уебсайт, като коментари в блогове, публикации в блогове, форуми, табла за съобщения, оценки и рецензии и различни социални медийни услуги. Може да не е осъществимо за нас да проверяваме или наблюдаваме цялото съдържание, което вие или други може да споделите или изпратите на или чрез нашия уебсайт. Ние обаче си запазваме правото да преглеждаме съдържанието и да наблюдаваме всяко използване и дейност на нашия уебсайт и да премахваме или отхвърляме всяко съдържание по наше усмотрение. Като публикувате информация или по друг начин използвате каквито и да било инструменти за отворена комуникация, както е споменато, вие се съгласявате, че вашето съдържание ще отговаря на тези Общи условия и не трябва да бъде незаконно или незаконно или да нарушава законните права на което и да е лице.

7. Представяне на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която искате да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия .

8. Прекратяване на ползването

Можем по наше усмотрение по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е услуга в него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за такива действия, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използване на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на никакво обезщетение или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или каквото и да е Съдържание, което сте допринесли или на което сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или да се опитвате да заобиколите мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

9. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел не ограничава или изключва каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, чието ограничаване или изключване би било незаконно. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:

  • този уебсайт или нашето съдържание ще отговарят на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Нищо в този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако имате нужда от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничат или изключат нашата отговорност по отношение на какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително щети за пропуснати печалби или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или повреда на имущество или данни), понесени от вас или трето лице страна, произтичащи от вашия достъп до или използване на нашия уебсайт.

Освен доколкото някой допълнителен договор изрично посочва друго, нашата максимална отговорност към вас за всички щети, произтичащи от или свързани с уебсайта или всякакви продукти и услуги, предлагани или продавани чрез уебсайта, независимо от формата на правно действие, което налага отговорност ( независимо дали по договор, справедливост, небрежност, умишлено поведение, непозволено увреждане или по друг начин) ще бъдат ограничени до общата цена, която сте ни платили, за да закупите такива продукти или услуги или да използвате уебсайта. Това ограничение ще се прилага съвкупно за всички ваши искове, действия и основания за действие от всякакъв вид и естество.

10. Поверителност

За достъп до нашия уебсайт и/или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Вие се съгласявате, че всяка предоставена от вас информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална.

Ние разработихме политика за справяне с всякакви опасения относно поверителността, които може да имате. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за поверителност  и Политика за бисквитки.

11. Достъпност

Ние се ангажираме да направим съдържанието, което предоставяме, достъпно за хора с увреждания. Ако имате увреждане и не можете да получите достъп до която и да е част от нашия уебсайт поради вашето увреждане, ние ви молим да ни изпратите известие, включително подробно описание на проблема, който сте срещнали. Ако проблемът е лесно разпознаваем и разрешим в съответствие със стандартните за индустрията инструменти и техники за информационни технологии, ние незабавно ще го разрешим.

12. Партньорски маркетинг

Чрез този уебсайт можем да участваме в партньорски маркетинг, при който получаваме процент или комисионна от продажбата на услуги или продукти на или чрез този уебсайт. Може също така да приемем спонсорство или други форми на компенсация за реклама от бизнеса. Това разкриване има за цел да се съобрази със законовите изисквания за маркетинг и реклама, които може да се прилагат, като например правилата на Федералната търговска комисия на САЩ.

13. Възлагане

Нямате право да възлагате или прехвърляте на подизпълнители никое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Правила и условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

14. Нарушения на тези Правила и условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно спиране на достъпа ви до уебсайта, свързване с вашия доставчик на интернет услуги да поискаме да блокира достъпа ви до уебсайта и/или да започнем съдебно дело срещу вас.

15. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушението от ваша страна на тези Общи условия и приложимите закони, включително права върху интелектуална собственост и права за поверителност. Вие незабавно ще ни възстановите нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

16. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, изложени в настоящите Общи условия и което и да е Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване, няма да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да повлияе на валидността на тези Общи условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

17. Език

Тези Общи условия ще се тълкуват и тълкуват изключително на български език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

18. Цялостно споразумение

Тези Общи условия, заедно с нашата декларация за поверителност и политика за бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ООД във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна.

19. Актуализиране на тези Общи условия

Може да актуализираме тези Правила и условия от време на време. Ваше задължение е периодично да проверявате тези Правила и условия за промени или актуализации. Датата, посочена в началото на тези Правила и условия, е датата на последната редакция. Промените в настоящите Правила и условия ще влязат в сила, след като тези промени бъдат публикувани на този уебсайт. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуване на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето съгласие да спазвате и да бъдете обвързани от тези Правила и условия.

20. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с тези Общи условия, са под юрисдикцията на българските съдилища. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена в максимално допустимата степен, така че привеждат в действие намерението на настоящите Правила и условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

21. Информация за контакт

Този уебсайт е собственост и се управлява от МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ООД.

Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия, като ни пишете или изпратите имейл на следния адрес: office(at)fluffy-foam.com, улица Оборище №3, ПК5140 град Лясковец, област Велико Търново, България